Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη έτους 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 02/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                             Αριθμός Πρωτοκόλλου: 22716/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                  Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                        1. ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. /
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                               Εφημερίδα Κοινή Γνώμη
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α.Α.Υ Α-1668 (ΑΔΑ:ΩΡΠΔΩΚΗ-0ΘΒ),ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη δαπάνη

«Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη έτους 2021»

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την έγκαιρη αποστολή των εφημερίδων στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

 

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.