Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα Κυκλαδική του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                           ΠΡΟΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                          ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε.
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: «Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα Κυκλαδική του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021»

Σε συνέχεια της έγκρισης της πολυετούς δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.499,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με την 23730/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1791, ΑΔΑ : ΩΞΧΠΩΚΗ-149, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της παρούσης ,για την υπηρεσία:

«Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021»

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την έγκαιρη αποστολή των εφημερίδων στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.