Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες  πληροφόρησης επιβατών » 
Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος: Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ευφυών μεταφορών  πληροφόρησης του επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπρόσθετα στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια τηλεματικού εξοπλισμού για την διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου.

Αντικείμενο:

α) Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ευφυών μεταφορών που θα περιέχει:
1)Την εφαρμογή διαχείρισης στόλου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Πληροφόρησης Επιβατών με λειτουργίες όπως ο εντοπισμός θέσης οχημάτων, ο υπολογισμός αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση, οι αναφορές παρακολούθησης του στόλου
2)Την εφαρμογή Κέντρου Συλλογής Τηλεματικών Δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για την συλλογή των στοιχείων και την αμφίδρομη επικοινωνία του συστήματος διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης επιβατών με όλες τις τηλεματικές οντότητες.
3)Τους υπολογιστές οχημάτων που θα τοποθετηθούν εντός των λεωφορείων και θα περιλαμβάνουν το σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος και την οθόνη οδηγού
4)Τις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων θα πληροφορούν για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων
5)Τις οθόνες που θα εγκατασταθούν εντός των λεωφορείων και θα ενημερώνουν τους επιβάτες για την επόμενη στάση
6)Τα συστήματα πληροφόρησης των πολιτών μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών.
7)Στα πλαίσια του έργου  θα γίνει εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού και λογισμικού  και για τη διαχείριση του στόλου  απορριμματοφόρων του Δήμου.
β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327793).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων διακόσια οχτώ Ευρώ και ογδόντα Λεπτών ευρώ (185.208,80  €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150.576,26  €.

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Εκατό εξήντα οχτώ χιλιάδες διακόσια οχτώ Ευρώ και ογδόντα Λεπτών (168.208,80 €),  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 136.755,12  €  , Ποσό ΦΠΑ : 31.453,68 €).

Το ποσό από Ιδίους Πόρους  της Αναθέτουσας Αρχής ανέρχεται στο ποσό των Δέκα επτά χιλιάδων Ευρώ. (17.000,00 €),  (Ποσό Χωρίς ΦΠΑ: 13.821,14 € , Ποσό ΦΠΑ: 3.178,86).

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 27/9/2011  έως  11/10/2011
δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης
ε) το link στο site του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
είναι: www.e-naxos.eu στην ενότητα διαβουλεύσεις.
Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Τηλ. 2285360115, 114
Φαξ. 2285023570
Email: iservos@naxos.gov.gr  (Ιωάννης Σέρβος) 
Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ): Μονάδα Β'
Χαράλαμπος Σακκάς
Τηλ. 210-3722499
Συνημμένα αρχεία προκήρυξης:

naxos_part_a.doc 
naxos_part_b.doc
naxos_part_c.doc

Σχόλια are closed.