ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                      Αρ. Πρωτ.: 16059/14.09.2020
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 10-7134.004

Η δαπάνη προμήθειας: «Εφαρμογή ΔΙΑΣ-Εντολές Πληρωμής», με CPV 48219300-9, θα πρέπει να είναι συμβατή με το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης της Alfaware που χρησιμοποιεί ο Δήμος:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 Εφαρμογή ΔΙΑΣ-ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τμχ 1 3.500,00 3.500,00
         
      ΦΠΑ 24% 840,00
      ΤΕΛΙΚΟ 4.340,00

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική εφαρμογή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό) σε ισχύ
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι α) η προσφορά είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Μελέτης και β) η προσφορά είναι απόλυτα συμβατή με το πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης που χρησιμοποιεί ο Δήμος

 

ΜΕΛΕΤΗ

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.