ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου»
με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, για κατηγορίας εργασιών οδοποιίας
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, FAX επικοινωνίας 2285023570.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08  .
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η, 3η τάξη εντός Νομού, 1η, 2η εκτός Νομού τάξεις για έργα Οδοποιίας. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.483,12 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό πράξης 2012ΕΠ06780049 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής έως 10%.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. κ.α.α.
Λιανός Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.