Ζωντανές μεταδόσεις για προώθηση τουριστικού προορισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 13783/10-8-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ.: Παναγιώτα Αγγελή
Τηλέφωνο.: 2285360134 Προς: κ. Γεώργιο Δεουδέ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Ζωντανές μεταδόσεις για προώθηση τουριστικού προορισμού»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. 12005/16-07-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς η οποία απέβη άγονη, εκδίδουμε εκ νέου πρόσκληση για την ανάθεση που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «Ζωντανές μεταδόσεις για προώθηση τουριστικού προορισμού» από Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 έως και Τρίτη 17 Αυγούστου 2021
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών (4.910,40 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

 

Ευάγγελος Κατσαράς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.