Ζωντανές μεταδόσεις για προώθηση τουριστικού προορισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Αρ. πρωτ. 12005/16-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                           Προς: κ. Γεώργιο Δεουδέ
Πληρ.: Παναγιώτα Αγγελή
Τηλέφωνο.: 2285360134

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Ζωντανές μεταδόσεις για προώθηση τουριστικού προορισμού»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 4.910,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της εργασίας:« Ζωντανές μεταδόσεις για προώθηση τουριστικού προορισμού» από Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 έως και Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.
H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη  μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Παροχή υπηρεσίας: «Ζωντανές μεταδόσεις για προώθηση τουριστικού προορισμού» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 4.910,40 €.
Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

Ευάγγελος Κατσαράς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.