ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  ΑΔΑ:Ψ14ΜΩΚΗ-ΥΓΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         
                                                                                                ΑΔΑΜ:20PROC007480346
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Νάξος 14/10/2020
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων                                                                        Αρ. πρωτ.: 19028
84300 – Χώρα Νάξου                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τηλ.: 2285360118-152
Fax : 2285023570
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγ. Αρσενίου » CPV έργου: 45212200-8, με συνολικό προϋπολογισμό 106.640,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»

3. Το παρόν έργο θα ολοκληρώσει , την υπάρχουσα υποδομή του γηπέδου , στη θέση «Κουντουριδιά» Αγ Αρσενίου της Κοινότητας Αγ. Αρσενίου .

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

CPV έργου: ,

45236119-7 «Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού »

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών ® Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 τ.Β’ 2017 – τροποποίηση 01/10/18).
 2. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 03/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 10.00π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 09/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
 4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.720,00ΕΥΡΩ.
 5. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 055, 2017ΣΕ05500010 και εκτελείται από τον Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , πολυετής δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 61-7326.002 (αρ. απόφασης Ο.Ε. 232 και 280/2020 (ΑΔΑ:ΨΥΦΠΩΚΗ-ΟΚ5, ΩΛΖ6ΩΚΗ-ΧΕΑ), με αρ. Α.Α.Υ.: Α-1224 (ΑΔΑ: 99ΥΧΩΚΗ-Φ4Δ και ΑΔΑΜ: 20REQ007241408).

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 1. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικά.
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
 5. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360118-143-117, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου araviolou@naxos.gov.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Φυρογένης Απόστολος , Ραβιόλου Ανδριανή.
 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Λιανός Δημήτριος

Συνημμένα έγγραφα

 1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 2. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 3. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας
 4. Μελέτη

 

Σχόλια are closed.