ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 24-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. πρωτ.    18709

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 
Έχοντας υπ' όψη :

1.      Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2.      Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-20 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3.      Τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2012 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002
4.      Την από 05-12-2012 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 
γνωστοποιεί ότι:

προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Έκδοσης Εντύπων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Δημοσιογραφίας.
Γ) Προϋπηρεσία σε εφημερίδα, στην αρχισυνταξία ή σύνταξη και επεξεργασία κειμένων, με εμπειρία σε ρεπορτάζ τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Επίσης, εμπειρία στην ηλεκτρονική σελιδοποίηση, στην παραγωγή και επιμέλεια εντύπων, όπως και στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.                                                                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.