ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νάξος, 14-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αρ. πρωτ. 19062
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος
Τηλ.:22853-60101
Φαξ:22850-29029
Πληρ. Αικ. Μαργαρίτη
e-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη :
1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007.
2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στους ΚΑ 00-6031.002 και ΚΑ 00-6031.001.
γνωστοποιεί ότι:
για την επικουρία του κατά την σύνταξη φακέλου, την υποβολή προτάσεων, την παρακολούθηση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και λοιπών χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με ειδικότητα Γεωγράφου εξιδεικευμένο σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής με ειδικότητα Γεωγράφου.
Γ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών.
Δ) Πιστοποιημένη γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Ε) Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΣΤ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία – συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα υλοποιούμενα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων του δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
Ζ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά έργα και εκπόνηση μελετών με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Θα προτιμηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Επίσης, θα συνυπολογιστούν η κατοχή διπλώματος οδήγησης και η διάθεση ιδιωτικού οχήματος, λόγω των μετακινήσεων που απαιτούνται για την εν λόγω θέση.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.