ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 9378
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος
Τηλ.:22853-60101
Φαξ:22850-29029
Πληρ. Αικ. Μαργαρίτη
e-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στους ΚΑ 00-6031.002 και ΚΑ 00-6031.001
γνωστοποιεί ότι:
προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Πολιτικού Μηχανικού για την επικουρία του Δημάρχου κατά την υποβολή την παρακολούθηση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και λοιπών χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, και ειδικά αυτών του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδικότητα «Πολιτικού Μηχανικού».
Γ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.