ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 16-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Αρ. πρωτ. 21357
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος
Τηλ.:22853-60101
Φαξ:22850-29029
e-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη :
1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».
3. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στους ΚΑ 00-6031.002 και ΚΑ 00-6031.001.
4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού.
γνωστοποιεί ότι:
προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα σε θέματα για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, την κατάρτιση ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και μελέτης και εφαρμογής πολιτιστικών προγραμμάτων σχετικών με την Παιδεία και τον Πολιτισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα(ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
Γ) Αγγλικά, με αποδεδειγμένη καλή γνώση.
Θα προτιμηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.