Θερινά εργαστήρια μουσικής για το καλοκαίρι 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

                                                                   

Προς:

ΑLEA III

Αλέξανδρος Καλογεράς

Τηλ. 6972927089

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά σε θερινά εργαστήρια μουσικής για το καλοκαίρι 2020. Τα θερινά εργαστήρια μουσικής 2020 στη Νάξο σκοπό έχουν να δώσουν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ασχοληθούν με κάποιο όργανο και να γνωρίσουν την μουσική μέσω ακροάσεων, μουσικής θεωρίας, συμμετοχής σε ορχήστρα, χορωδία και σε εκδηλώσεις που προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα:

Θερινά εργαστήρια μουσικής στη Νάξο, Καλοκαίρι 2020

  1. Πρώτη γνωριμία με τα όργανα και τη μουσική για μικρούς και μεγάλους
  2. Προσχολικό τμήμα μουσικής προπαιδείας
  3. Μουσική δωματίου για άτομα που ήδη παίζουν κάποιο όργανο
  4. Τέσσερις συναυλίες σε Χώρα ή/και χωριά κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο (με Δωρεάν είσοδο).

Το πρόγραμμα – Οι μαθητές

Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει από 20 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2020 και περιλαμβάνει εκμάθηση κάποιου οργάνου, μουσικοπαιδαγωγικά Orff, ακροάσεις έργων, μουσική θεωρία, μουσική δωματίου για τα προχωρημένα παιδιά και νέους, και διοργάνωση τεσσάρων συναυλιών μουσικής δωματίου μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Πιο αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι:

  1. 2 ημίωρα μαθήματα οργάνου σε μικρές ομάδες των 1-3 μαθητών.
  2. 2 ημίωρα Μάθημα μουσικής θεωρίας, ιστορίας και ακροάσεων έργων του ρεπερτορίου.
  3. 2 ημίωρα Τμήμα μουσικής προπαιδείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Σε όλα τα μαθήματα και τις συναντήσεις θα ισχύσουν οι τρέχοντες κανονισμοί λειτουργίας των Ωδείων και των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00  €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15- 6114.003 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1158/16-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι την Παρασκευή 17-07-2020 και ώρα 10:00.

                                                                                                                                             

 Ο Δήμαρχος κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.