ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                               Αρ. Πρωτ.: 12088/05.07.2024
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                      ΑΔΑΜ: 24PROC015077044
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου Προς:
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: M. Ζαζάνη 1. POLIS OF NAXOS SUITES MON IKE
Τηλ.: 2285029423 2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ
E-mail: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «» σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.673,00 συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.002 και αφορά:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ
 

1

Διαμονή των διδασκόντων καθηγητών για την περίοδο 10/07/2024 – 22/07/2024 ( Μονόκλινα: 25 διανυκτερεύσεις * 60 ευρώ και  Δίκλινα: 27 διανυκτερεύσεις  *85 ευρώ ) συμπ/νου Φ.Π.Α  

55100000-1

3.358,41 436,59 3.795,00
2 Τέλος ανθεκτικότητας (52 διαν/σεις *  1,50 €) 55130000-0 78,00 78,00
 

3

1 γεύμα 40 ατόμων για συμμετέχοντες καθηγητές και φοιτητές (40*20,00 € ) συμπ/νου Φ.Π.Α.

Θα περιλαμβάνει μία σαλάτα και ένα ορεκτικό ανά 4 άτομα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο.

 

55300000-3

707,97 92,03 800,00
ΣΥΝΟΛΑ 4.144,38 528,62 4.673,00 €

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:

1. Οικονομική προσφορά. Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr ) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: ΙΚΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές.
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

5. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Παρακαλούμε για την άμεση κατάθεση της προσφοράς σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως Τετάρτη 10/07/2024 και ώρα 10.00 πμ

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.