Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 13/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                    Αριθμός Πρωτοκόλλου 21231/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ                                                                                                       Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της πολυετούς δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.933,80 ευρώ με την 20791/09.11/2020 Α-1552 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΑΩΒΩΚΗ-Θ4Τ), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της παρούσης.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση(επισυνάπτεται)
  2. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου, σε ισχύ.
  4. Τον ΚΑΔ εκτυπωμένο από το taxis.
  5. Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Υπηρεσία : Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 6.933,80 €, το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 2020 και 2021 ως εξής : α. Με το ποσό των 770,41 € για το έτος 2020 και β. Με το ποσό των 6.163,39 € για το έτος 2021.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Δήμαρχος
κ.α.α

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Τεχνική μελέτη
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

 

Σχόλια are closed.