Κάλυψης δαπανών για κέρασμα – Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα πλαίσια της εκδήλωσης του 7ου Πανελλήνιου Ονοματολογικού Συνεδρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΠ 17154/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ. 84300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2285360151

Προς: Δημητροκάλλη Γεώργιο / «Αντάμωμα», Χώρα Νάξου

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, για την διεξαγωγή της «Κάλυψης δαπανών για κέρασμα – Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα πλαίσια της εκδήλωσης του 7ου Πανελλήνιου Ονοματολογικού Συνεδρίου», συνολικής αξίας 796,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης, που επισυνάπτεται. Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται εντός σφραγισμένου φακέλου και να κατατεθούν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Η οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των δαπανών όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική μελέτη. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Οι κωδικοί ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου

 

Ο Δήμαρχος
καα

 

Κατσαράς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.