Κάλυψη δαπανών για κεράσματα στην κοινότητα Κορώνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Αρ.πρωτ. 12087/17-7-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Προς
Γραφείο Αντιδημάρχου                                                                                Σταύρο Κουμερτά του Νικολάου
Πληρ.: Κατσαράς Ευάγγελος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την : «Κάλυψη δαπανών για κεράσματα στην κοινότητα Κορώνου»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την κάλυψη δαπανών για κεράσματα στην κοινότητα Κορώνου» από Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 έως και Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
2. ΚΑΔ επιχείρησης

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

Ευάγγελος Κατσαράς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.