ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Νάξος, 26 Μαΐου 2014

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Καμπούρη Ελένη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300 Νάξος
Τηλ.:  2285360135                                            
Fax:  2285023570                                             
Ε-mail:elekab@naxos.gov.gr                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, όπως συμπληρώθηκαν με εκείνες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 .
3. Το άρθρο 14 παρ. 1 & το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/2014

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και
κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του, θα προσλάβει προσωπικό το επόμενο διάστημα (συνολικά 17 ατόμων)
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2014, στις παρακάτω ειδικότητες:
(1) Δ.Ε.-Οδηγοί φορτηγού καθαριότητας
(2) Δ.Ε. Οδηγοί καθαριότητας
(4) Χειριστές Μηχανημάτων
(5) Υδρονομείς άρδευσης
(5) Υ.Ε. Εργάτες καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο
(ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/2014)
δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994
με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών,
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία)

Για τους οδηγούς, εκτός από τα παραπάνω, θα προσκομίσουν
τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά την πρόσληψή τους:

1. Τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο γυμνασίου
(ή δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες μέχρι και το έτος 1980)
2. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
3. ΠΕΙ (για όσους απαιτείται)
4. Απόδειξη εμπειρίας (τουλάχιστον έξι μηνών) μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

Όσοι εκ των δημοτών επιθυμούν να εργαστούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχιακό
κατάστημα του Δήμου (γραφείο Πρωτοκόλλου), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 26.05.2014 μέχρι την 30.05.2014.
Επισημαίνουμε ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσληψης, όσοι έχουν απασχοληθεί το
τελευταίο 12μηνο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου σε Δημόσια
Υπηρεσία ή Νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου
(πίνακας ανακοινώσεων) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

Η Αν/τρια Διευθύντρια
Οικ/κών & Διοικ/κών Υπηρεσιών
ΚΑΜΠΟΥΡΗ  ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.