ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ ΕΤΟΥΣ 2023 »

Νάξος 30-12-2022

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 24650/2022

ΑΔΑ:ΩΤ7ΜΩΚΗ-ΑΜ7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Διακηρύττει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
για την Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας : «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023» (CPV:90680000-7)
Η Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι: 80.717,06 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ΚΑ: 70-6162.031
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι από 20/04/2023 -15/10/2023
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. συστημικός αριθμός 180797) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 30/01/2023 και ώρα 15:00μ.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των € 1.614,34
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:
www.e-naxos.eu. πληροφορίες κ. Αγγελή Παναγιώτα , τηλ.: 2285360134
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.