ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Νάξος, 18/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                          Αριθ πρωτ: 24319
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                              1. Ηλία Βασιλάκη & ΣΙΑ ΟΕ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                   2. Νεκτάριο Τριαντάφυλλο
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360100
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ »

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «Kαθαρισμός Υδατοδεξαμενών της Δ.Ε.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ » σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 18.996,80 Δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακοσίων ενενήντα έξη ευρώ και ογδόντα λεπτά και αναλύεται ως εξής:
Για το έτος 2020, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για το έτος 2021 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.996,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 25-6275.003, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους 2021 αντιστοίχως.
Για την κάλυψη της δαπάνης για το έτος 2020 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1846/17-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 23-12-2020 και ώρα 09:00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο Αντιδήμαρχος

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Υπεύθυνος Ύδρευσης –Αποχέτευσης

Comments are closed.