ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χαλκί Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 02
Πληρ.: Αικατερίνη Προμπονά
Τηλ.: 22853 60317
E-mail: k.prompona@naxos.gov.gr

Προς: Δημήτριο Βρεττό Χωματουργικές εργασίες

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης με τίτλο <<ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ>>

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”
σύμφωνα με την την Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προ υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (9.820,80 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6162.022 για το έτος 2024.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Οικονομική προσφορά.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
4. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: “Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης με τίτλο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εκπροσώπησης σε ισχύ (π.χ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ).
5. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δε αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 20-06-2024.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:
1. Τεχνική Έκθεση

Σχόλια are closed.