ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:2363/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         1.ΕCO-TECH Mαχαιρίδου και ΣΙΑ ΕΕ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                              2.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΤΑΒΑΕ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                 3.ΕCO HELLAS MON/ΠΗ ΕΠΕ
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Στ. Βερύκοκκος
Τηλέφωνο: 2285026450
FAX: 22850-23570
Email: sveri@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της υπηρεσίας «Καθαρισμός Ακτών Νήσου Νάξου έτους 2021» στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»

Σε συνέχεια της αρ. απ. 38/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΛ4ΩΚΗ-ΩΥΙ) της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της υπηρεσίας «Καθαρισμός Ακτών Νήσου Νάξου έτους 2021», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 73.824,69 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 70-6162.031 του έτους 2021, με τις ακόλουθες απαιτήσεις της Μελέτης:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€) ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1 Αρχικός καθαρισμός ΣΤΡΕΜΜΑ 181 110 19.910,00
2 Επαναληπτικός καθαρισμός ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗΝ 1 13.170 13.170,00
3 Δαπάνη μισθοδοσίας 4
εργατοτεχνιτών1 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 468 56,53 26.456,04
ΣΥΝΟΛΟ 59.536,04
ΦΠΑ 24% 14.288,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.824,69

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης:
Η Επιτροπή Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση δικαιολογητικών-οικονομικών προσφορών θα είναι εκείνη που έχει ήδη οριστεί από την απόφαση 442/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΡΣΩΚΗ-8ΕΤ) της ΟΕ για «τις συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας και λοιπών υπηρεσιών», ήτοι:
Τακτικά Μέλη
1. Μαθιουλάκη Μαρία (πρόεδρος)
2. Φύτρου Ειρήνη
3. Μανδηλαράς Γεώργιος

Αναπληρωματικά
1. Ζαζάνη Ματθούλα-Αικατερίνη
2. Ξενάκης Ιωάννης
3. Μαργαρίτη Σταματία

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εν θέματι υπηρεσίας, θα κληθούν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς για την κατάθεση προσφορών τους: ECO-TECH Μαχαιρίδου & Σια ΕΕ, Μαργαρίτης Ανώνυμος ΞΤΑΒΑΕ, ECO Hellas Μον/πη ΕΠΕ.

Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης:

Άρθρο 1:Τόπος και χρόνος
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η αποστολή της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές), ήτοι την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Μετά την ώρα αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.

Η αποσφράγιση θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής γνωμοδότησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως.

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Η διαδικασία αφορά στην υπηρεσία «Καθαρισμός Ακτών Νήσου Νάξου έτους 2021», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτούμενων της Μελέτης.

Άρθρο 3: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016

Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
-Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2.2.9.1 της σχετικής Διακήρυξης (επισυνάπτεται ΤΕΥΔ)
-Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 3.2 της σχετικής Διακήρυξης

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»:
όπως αυτή αναλυτικά ορίζεται στο Παράτημα IV της διακήρυξης. Πιο αναλυτικά:
i) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας :
 Ένα ελκόμενο μηχάνημα αμμοκαθαρισμού για τον μηχανικό αμμοκαθαρισμό μέχρι βάθους 20 εκ των ακτών, για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) «Ακτοκαθαριστή», με δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 5m3.
 Ένας φορτωτής – εκσκαφέας ιπποδύναμης 60Ηρ, με ειδική εξάρτηση χτένι, για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργου «Φορτωτής – Εκσκαφέας».
 Ένας γεωργικός ελκυστήρας 4Χ4 διπλού διαφορικού και ισχύος άνω των 175 ίππων.
 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με καρότσα περίπου 13 κ.μ.
 Ένα φορτηγάκι ανοιχτό με καρότσα (τύπου αγροτικό).

ii) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας των ακτών όπου θα απασχολούνται συνολικά τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα με πλήρη απασχόληση. Δύο (2) θα απασχοληθούν για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 έως 30/09/2021 και δύο (2) άτομα θα απασχοληθούν για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως 30/09/2021.

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.5 της σχετικής Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 5: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Πρώτα ελέγχεται και καταγράφονται τα στοιχεία από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς.
Όσων συμμετοχών τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δικαιολογητικά, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Ο ανωτέρω έλεγχος δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και οικονομικών στοιχείων γίνεται σε μία συνεδρία και συντάσσεται ένα πρακτικό, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώνεται με απόφαση της ΟΕ. Μετά την κατακύρωση, ο οικονομικός φορέας καλείται για την άμεση υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Άρθρο 6: Εγγυητικές
Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της σχετικής Διακήρυξης.
Θα απαιτηθεί εγγυητική Καλής Εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 4.1 της σχετικής Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσιεύσεων της αρχικής διαδικασίας του άρθρου 1.6 της Διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 (διότι η παρούσα διαπραγμάτευση αφορά σε συνέχεια της αρχικής Διακήρυξης και όχι σε νέο διαγωνισμό).

Ο αντιδήμαρχος,
Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.