ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Νάξος, 30 Δεκεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
84300 Νάξος
Τηλέφωνο.: 2285360134
Φαξ : 2285023570
e-mail : aggeli@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 , για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός ακτών Νήσου Νάξου» έτους 2021, συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 73.824,69 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 , ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.