Καθαρισμός για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                              Νάξος, 08/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                           Αρ. Πρ.: 20171
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                                                 Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΡΡΕ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                                                   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                                                           ΕΔΡΑ: ΣΚΑΔΟ ΝΑΞΟΥ
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας :

Καθαρισμός για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 19.716,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την αρ.πρωτ.19989/2019, Α-1396/06-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ : 62ΝΕΩΚΗ-1ΨΗ  ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμός για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»,από σήμερα Παρασκευή  08 Νοεμβρίου 2019 έως και Τετάρτη  13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φορολογική Ενημερότητα

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα

3.Υπεύθυνη Δήλωση

Υπηρεσία : «Καθαρισμός για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων  Δ.Ε Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 19.716,00 €.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

                                                                                                                                   Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                                              Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.