Καθαρισμός δασυλλίων για πρόληψη πυρκαγιάς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                    Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                            Ιωάννη Λιόφαγο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                        Χωματουργικές Εργασίες
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της εργασίας:
Καθαρισμός δασυλλίων για πρόληψη πυρκαγιάς»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς της ακόλουθης δαπάνης, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και την ώρα λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου (ώρα: 15.00), όπου και θα κατατεθεί η προσφορά, με τα κάτωθι δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος:

Εργασία: «Καθαρισμός δασυλλίων για πρόληψη πυρκαγιάς»
Cpv: 75251110-4 [Υπηρεσίες πρόληψης πυρκαγιών]
ΚΑ: 35-6162.001
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.983,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής προκύψει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.