Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης – Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών Δ.Ε. Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χαλκί Νάξου, ΤΚ 84 302
Πληροφορίες : Αικ. Προμπονά
Τηλέφωνο: 22853 60317
Email: k.prompona@naxos.gov.gr

Προς: Βερυκόκκου Κυριακή, Ανθοπωλείο, ΑΦΜ 107275401, ΔΟΥ Νάξου Τηλ. 22850 26721

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης-Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών Δ.Ε. Δρυμαλίας»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 35-6162.018, με ποσό ύψους  37.156,60 €, ως ακολούθως:
Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ
Προεκτιμούμενες δαπάνες μισθοδοσίας (3 εργαζόμενοι για 7 μήνες) Ημερομίσθιο εργάτη 461,00 65,00€ 29.965,00€ 7.191,60€ 37.156,60 €

Ο φάκελος θα περιέχει:
1. Οικονομική προσφορά. Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
5. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
6. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), του νόμιμου εκπροσώπου, για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης και της κατοχής του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται
7. Δήλωση των ακολούθων στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτη: α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα ασχοληθούν, β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης
8. Αντίγραφο συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.