Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης-Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών ΔΕ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Αρ. Πρωτ.: 10743/16.06.2023
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                       Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                   Βερυκόκκου Κυριακή
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                               Υπηρεσίες Καθαριότητας
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης-Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών ΔΕ Νάξου»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 35-6162.017, με ποσό ύψους 36.965,60 €, ως ακολούθως:

Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ
Προεκτιμούμενες δαπάνες μισθοδοσίας (8 εργαζόμενοι για 5 μήνες) Ημερομίσθιο εργάτη 523,00 57,00€ 29.811,00€ 7.154,60€ 36.965,60 €

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης-Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών ΔΕ Νάξου» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης, όπως αναφέρονται στη Μελέτη, 81211001 ή 43121200)
5. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της σχετική Μελέτης
6. Δήλωση των ακολούθων στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτη: α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα ασχοληθούν, β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.