«Καθαρισμός Περιβάλλοντος χώρου πηγαδιών Εγγαρών  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                 Νάξος, 06.11.2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                              Αρ. Πρ.: 19914
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                                                    Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                       ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Ι. ΝΕΚΤΑΡΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                                                        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Κ.Κ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                                                                ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ                                                                                                                                                      ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας :

«Καθαρισμός Περιβάλλοντος χώρου πηγαδιών Εγγαρών  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 9.982,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 19658/04-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1375, ΑΔΑ : ΩΨΔΖΩΚΗ-Η53 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας. «Καθαρισμός Περιβάλλοντος χώρου πηγαδιών Εγγαρών  » του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από σήμερα Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  3. Υπεύθυνη δήλωση.

Υπηρεσία : «Καθαρισμός Περιβάλλοντος χώρου πηγαδιών Εγγαρών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 9.982,00 €.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

                                                                                                                                   Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.