Καθαρισμός περιπατητικών διαδρομών νήσου Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς:
1. ΤΣΑΦΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΤΜΗΜΑ Ι)
2.ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Νήσου Νάξου »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών νήσου Νάξου »
από Παρασκευή 23 Απριλίου έως και Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό για:
ΤΜΗΜΑ Ι
Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών ορεινής Νάξου
9.982,00
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών πεδινής Νάξου
4.997,20
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4.ΚΑΔ επιχείρησης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.