Καθαρισμός υδραύλακα άρδευσης Κοινότητας  Μελάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς:

1.Βασιλάκη Ν. Ιωάννη

Χωματουργικές Εργασίες

2. Κάθε Ενδιαφερόμενο

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία : Καθαρισμός υδραύλακα άρδευσης Κοινότητας  Μελάνων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα Τρίτη 09 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.

Υπηρεσία : Καθαρισμός υδραύλακα άρδευσης Τ.Κ. Μελάνων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 3.000,00

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Σχόλια are closed.