Καθαρισμός χανδακιών ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιάς ΔΕ Νάξου – Πολιτική Προστασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 9070/2024 ΑΔΑΜ: 24PROC014795302

Προς: Μιχαήλ Κατσούλη του Γεωργίου Χωματουργικές Εργασίες

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Καθαρισμός χανδακιών ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιάς ΔΕ Νάξου – Πολιτική Προστασία»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και 29 Μαΐου 2024 από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 30-6162.021, με ποσό ύψους 9.820,80 €, ως ακολούθως:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ €/ Μ. Μ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €
 

1

Αυτοκινούμενος φορτωτής – μεσαίος εκσκαφέας (τύπου JCB) με κουβά ή υδραυλική σφύρα  

Η.Δ.

 

24,00

 

220,00

 

5.280,00

2 Φορτηγό μεσαίου τύπου, διαξονικό Η.Δ. 12,00 220,00 2.640,00
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 7.920,00
ΦΠΑ € 1.900,80
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 9.820,80

Ο φάκελος θα περιέχει:
1. Οικονομική προσφορά. Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
5. ΚΑΔ, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
6. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr), για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης
7. Δήλωση με τα ακόλουθα στοιχεία για την απόδειξη της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας εκτέλεσης των περιγραφόμενων στην σχετική Μελέτη εργασιών: α) Άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων/μηχανικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, β) Ασφάλιστρα σε ισχύ των παραπάνω οχημάτων/μηχανικών μέσων, γ) Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνεται ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον ίδιο τον ανάδοχο ή σε αντίθετη περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνονται τα στοιχεία του εργατικού προσωπικού που τυχόν απασχοληθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση των εργασιών (με γνήσιο υπογραφής), δ) Άδειες οδήγησης των χειριστών/οδηγών που θα χειρίζονται τα παραπάνω οχήματα/μηχανικά μέσα
Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.