Καθαρισμός χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 09/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                  Αριθμός πρωτοκόλλου 18666/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                               Προς: Κορρέ Νικόλαο
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

     Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί εκ νέου για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος στην υπ’ αρ. πρωτ. 17420/29.09.2020 προγενέστερη πρόσκληση για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

 

«Καθαρισμός χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου» 

Κ.Α. 30-6162.021 (Καθαρισμός χαντακιών – ερεισμάτων οδών για πρόληψη πυρκαγιών Δ.Ε. Νάξου) 

CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και την πλήρη συμμόρφωση με τα όσα ορίζει η Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό)
  3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
  5. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

 

Ο Δήμαρχος
καα,

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Δήλωση όρων

Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.