Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     αρ.πρ:5982/21
Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος                                                                       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Κουφονησίων»

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Κουφονησίων » από Παρασκευή 23 Απριλίου έως και Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.