Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος 25/5/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Αρ. πρωτ. 7873
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Δρυμαλίας »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «« Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Δρυμαλίας »
από Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως και Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Τεχνική Μελέτη

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.