Περίληψη διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας » Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την < 5η > του μηνός Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και από ώρα έναρξης 13:00 π.μ. και λήξης παραλαβής προσφορών την 14:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα  και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού  και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία  για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 2.935,77 € (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία το Δήμου Νάξου Τηλ.: 2285360155 κα Τριανταφύλλου Νεκταρία. 

Συνημμένα:
Διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.