ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του
δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών
«Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου »

Συνημμένα έγγραφα

****Διευκρίνιση*****
Διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της υπ.αριθ.12522/28/07/2014 διακήρυξης
ΣΧΕΤ.: Το με αρ.πρωτ.13107/1/8/2014 έγγραφό 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας διευκρινίζουμε ότι βάσει του άρθρου 11της υπ.αριθ.12522/28/07/2014 διακήρυξης η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της % του συνολικού προϋπολογισμού, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά  και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ η συμβατική δαπάνη μετά την έκπτωση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ.α.α.
Πολυκρέτης Εμμανουήλ           
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.