Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Κωβαίος Σταμάτιος ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

ΑΠ  4215/2021

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Σχοινούσας

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί
να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση
απορριμμάτων Κ. Σχοινούσας » από Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021έως και Δευτέρα 29
Μαρτίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 15.621,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος
Κωβαίος Σταμάτιος

Σχόλια are closed.