Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Ηρακλειάς

ΑΠ 4214/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Ηρακλειάς
Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας
καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση
απορριμμάτων Κ. Ηρακλειάς » από Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 έως και Δευτέρα 29
Μαρτίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 15.621,52 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.