Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Δονούσας

ΑΠ 4213/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Δονούσας .

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να
καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων
Κ. Δονούσας » από Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 έως και Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 με
ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.591,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος
Σιγάλας Χρήστος

Comments are closed.