Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και την περίοδο 2009-2010  με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό, δύο (02) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση Έργου (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) και με ωρομίσθια αποζημίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

            2

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Η Μοριοποίηση θα γίνει σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

28 Εβδομάδες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22  του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 29-10-2009 στα γραφεία του Δήμου Νάξου (Γραμματεία Νομικών Προσώπων).
Τηλέφωνο: 22853-60122

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.      Αίτηση
2.      Βιογραφικό σημείωμα
3.      Δήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.
4.      Φωτοτυπία πτυχίου
5.      Φωτοτυπία ταυτότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΜΜ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ

Σχόλια are closed.