ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες : Καλαβρός Γεωργ.                  Νάξος 29/03/2015
Τηλ.: 2285360120                                         Αρ. Πρωτ.: 5702
Fax:  2285023570                           
E-mail:gkalavros@naxos.gov.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου έτους 2017
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017 
Κ Α Λ Ε Ι 
κάθε εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στους καταλόγους του Δήμου, να υποβάλει, έως και την Τετάρτη 19-04-2017, σχετική αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας σε ισχύ. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2285360145 Φραγκίσκου Αικατερίνη
2285360104 Παρτσινεβέλου Φιλοθέα
2285360120 Καλαβρός Γεώργιος
Ο Δήμαρχος  
κ.ε.ε
Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Υπόδειγμα Αίτησης Ενδιαφερομένου και Πίνακας Κατηγοριών Έργων

Σχόλια are closed.