ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                         Νάξος 29/03/2015
Ταχ. Κωδ.:84300                                   Αρ. Πρωτ.: 5701
Πληροφορίες :Καλαβρός Γεωργ.                    
Τηλ.: 2285360120
Fax:   2285023570
E-mail:gkalavros@naxos.gov.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών Δημοσίων Έργων  ανά κατηγορία μελέτης έτους 2017
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους μελετητών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017 
Κ Α Λ Ε Ι 
κάθε μελετητή Δημοσίων Έργων, που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στους καταλόγους μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου, να υποβάλει, έως και την Τετάρτη 19-04-2017, σχετική αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου σε ισχύ. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2285360145 Φραγκίσκου Αικατερίνη
2285360104 Παρτσινεβέλου Φιλοθέα
2285360120 Καλαβρός Γεώργιος
Ο Δήμαρχος 
κ.ε.ε
Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Υπόδειγμα Αίτησης Ενδιαφερομένου και Πίνακας Κατηγοριών Μελετών

Σχόλια are closed.