Καταπολέμηση ασθένειας πλατάνων Δήμου Νάξου και ΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Νάξος:22/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                             αρ.πρ:7736
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ TOΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΣ: Βερυκόκκου Κυριακή
Διεύθυνση: Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
Fax: 2285023570
E-mail: ntri@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την εκτέλεση της υπηρεσίας
« Καταπολέμηση ασθένειας πλατάνων Δήμου Νάξου και ΜΚ».
Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 10:00πμ.
Επίσης πρέπει να υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση προς αντικατάσταση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου (ν.4412/2016).

Τεχνική Περιγραφή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λιανός Δημήτριος

Comments are closed.