Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας Καταπολέμηση Ασθένειας Πλατάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλ.: 22853 60138
E-mail: ntri@naxos.gov.gr
Προς: Βερυκόκκου Κυριακή
Ανθη,Φυτά ,Ιντερνετ Καφέ

Νάξος 21/12/2023

Αρ. Πρωτ.: 23910

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας « Καταπολέμηση Ασθένειας
Πλατάνων »
Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την
«Υπηρεσία καταπολέμησης ασθένειας πλατάνων » από Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 έως και Τετάρτη 27
Δεκεμβρίου 2023.
Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.