ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Νάξος,13-03-2014
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης  για την εργασία: «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2014, η οποία προβλέπει τρεις επεμβάσεις στις περιοχές που ορίζονται στον συνημμένο πίνακα, με κλειστές προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  15.660,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 19η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανάδοχοι οι οποίοι καλύπτουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις του αντικειμένου και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ώστε να είναι άμεσα δυνατή η έναρξη των επεμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360140).
Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.