ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                               Νάξος: 09 /12 /2016
Ταχ. Κώδικας: 84300                                      Αρ. Πρωτ.: 22916
Πληροφ.: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360140
FAX: 22850-23570
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 53.806,08 €  ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ 288 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ  :6ΡΠΘΩΚΗ-7 Η9
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την  Τετάρτη  21 -12- 2016 και ώρα 11.00π.μ. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου. 
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης

Comments are closed.