ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Δήμους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 22/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                     
Αριθμός Πρωτοκόλλου 19585/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360100, 117
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: naxos@naxos.gov.gr ,apofir@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» (CPV 45232130-2), με προϋπολογισμό 30.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
 2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
 3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: Κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων από πλαστικούς σωλήνες PVC-Σ41 διατομών Φ250, Φ355 και Φ500 επί τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, συνολικού μήκους περίπου 150μ και κατασκευή σε κατάλληλα σημεία, φρεατίων συλλογής και καναλιών αποστράγγισης.
 4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
 6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών ® Διαγωνισμοί».
 7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 2/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 9:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα (Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου, Χώρα Νάξου, .Τ.Κ. 84300) και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
 9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
 10. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Κωδικός Χρηματοδότηση ΚΑ 25-7323.300) και έχει εκδοθεί η απόφαση με 17295/28-9-20 (ΑΔΑ: ΩΩΝ6ΩΚΗ-7ΟΧ – ΑΔΑΜ 20REQ007394942) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ. Α-1386 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στα Νομαρχιακά Μητρώα, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 23.4 της διακήρυξης.
 13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
 15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360117, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apofir@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φυρογένης Απόστολος.
 16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 22/10/2020.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΛΙΑΝΟΣ

 

 

Συνημμένα:

Διακήρυξη

Τεύχη

Σχόλια are closed.