ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩN
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Νάξος 10 /08/2012
Αρ. Πρωτ. : 11315

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια με αντικείμενο «Κατασκευή ιστοσελίδας με δυνατότητα mobile» προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3498/2006.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου  στις 04/09/2012 και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από την εν λόγω διακήρυξη.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο τηλ. 2285360100 – 115 κ. Σέρβος Γιάννης.
Την πλήρη διακήρυξη της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο πληροφορικής ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα έγγραφα
Τεχνικές Προδιαγραφές
Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.