ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ. Δ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

Αρ. Διακήρυξης 218/21-7-2009


Ο Δήμος Νάξου. διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επιμέρους ποσοστά και έλεγχο ομαλότητας»,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ. Δ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά τη μελέτη είναι 122.000,00 €, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 13/8/2009 και ώρα 14:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 18/8/2009 και ώρα 10:00, ενώ αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν και είναι ως εξής:

1. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 ή Α2 ή 1η  τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2.109,00 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές ως εξής:

α. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς τον «ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ»

β. Η ημερομηνία λήξης ισχύος τους, πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες τον προδιαγραφόμενο χρόνο ισχύος των προσφορών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 18/2/2010. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις του Δήμου Νάξου (Σ.Α.Τ.Α.).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2285360104, fax: 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος κα ΦΙΛΟΘΕΑ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, διεύθυνση Δημαρχείο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

Βάλλης Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.