Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360153
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

Νάξος, 22/12/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» CPVs έργου: 45214200-2 & 34953000-2, με συνολικό προϋπολογισμό 154.000,00€ (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 84.058.63€ και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 40.134.92€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά).

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά τα παρακάτω: κατασκευή είκοσι εννέα (29) ραμπών και είκοσι (20) χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ στα σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
CPVs έργου: 45214200-2 «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια»
34953000-2 «Ράμπες πρόσβασης»
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 τ.Β’ 2017 – τροποποίηση 01/10/18).
7. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 20/01/2022, ημέρα Πέμπτη και 10.00π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.483,87 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με τη με α.π. 65647/2-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΩΔ46ΜΤΛ6-029) απόφαση ένταξης και από ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Απόφαση με αρ. πρωτ. 21224/23-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009582930 / ΑΔΑ: 6ΘΝ7ΩΚΗ-03Ο) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2021 και 154.000,00€ για το έτος 2022 και για την έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2021 σε βάρος του ΚΑ 64-7326.001 και με αρ. Α – 1650 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360153, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου egiakoumi@naxos.gov.gr , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γιακουμή Ειρήνη.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 185862.

Πατήστε εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Σχόλια are closed.